Author Archives: Jesse Taylor

Goede arbeidsrechtadvocaat Nederland over verlofvormen

Calamiteitenverlof:De 5 vaardigheden van de succesvolle juridisch secretaresse - blog.secretary.nl

 • Recht op verlof met behoud van loon. Art 4:1 lid 1 WAZ, op basis van billijkheid 
 • Het is een absoluut recht, daar kan niemand aankomen (Europees recht)
 • Zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden. Geen limitatieve opsomming
  • Zwangerschapsonderzoeken tijdens werktijd
  • Huwelijk van de eigen werknemer, pleegkinderen, broer en zusters 
  • Begrafenis
  • Verhuizing
  • Bezoek aan een huisarts
  • Ziekte van kinderen. Langere tijd (kortdurend zorgverlof)
  • Gesprongen waterleiding
  • Bevalling 
  • Overstroming
  • Een eerste opvang van de noodsituatie en het treffen van verdere voorzieningen, zoals oplossingen voor de langere termijn. Het gaat om een naar billijkheid vast te stellen korte periode. Kijk op de beste advocaat arbeidsrecht website voor meer informatie.   

Het eindigt na maximaal één dag

 • Wet of overheid, verplichting waarvan vervulling niet in vrije tijd kan plaatsvinden
  • Aangifte van geboorte van een kind
  • Aangifte van overlijden
  • Aangifte van een huwelijk
   • Mag geen geldelijke vergoeding op staan, en dat de verplichting niet in de vrije tijd kan worden vervuld. 
 • De uitoefening van een actief kiesrecht.

Kraamverlof: anders dan bevalling (is calamiteitenverlof) art 4:2 WAZ. Dag waarop kind feitelijk op hetzelfde adres woont als de moeder. Flexibel in tijdvak van 3 weken, 2 werkdagen. 

Afwijkingsmogelijkheden: op grond van art. 4:7 WAZ alleen bij CAO worden afgeweken. 5/8 dwingend recht. Mag je afwijken als je schriftelijk overeenstemming hebt bereikt met de medezeggenschapsraad. Ondernemingsraad geld 5 jaar. Als iets is vastgelegd in cao mag daar niet door de ondernemingsraad worden afgeweken. Kan niet meer in overeenstemming een afwijkende regel maken. Als een onderwerp in de CAO of individuele arbeidsovereenkomst is geregeld, gaan de bepalingen in de cao voor. Doorwerking van de bepalingen van een cao in een individuele arbeidsovereenkomst. Calamiteiten en ander kort verzuimverlof is een ABSOLUUT recht. Mag niet worden weggecontracteerd. Het kan alleen gaan om:

 1. Kraamverlof
 2. Meldingsverplichting
 3. Informatieverplichting
 4. Loondoorbetalingsverplichting
 5. Compensatie met vakantieaanspraken. 

Kortdurende zorgverlof met behoud van loon

Noodzakelijke verzorging in verband met de ziekte waarin art. 5:6 WAZ een loondoorbetalingsverplichting koppelt. 

 1. Noodzakelijke verzorging (verlof geldt alleen als de noodzakelijkheid zich voordoet, er moet niet iemand anders zijn die de taak op zich kan nemen) 
 2. Maximaal 10 dagen
 3. Kan niet worden gespaard over voorgaande jaren, PER JAAR 
 4. Opname flexibel 
 5. Verlof gaat in op de dag van de melding
 6. Verlof begint of eindigt niet, als de werkgever duidelijk maakt dat tegen het opnemen van het verlof een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft dat daarvoor het belang van de werknemer op grond van de redelijkheid en billijkheid moet wijken: 
  1. De gang van zaken in de onderling zou zodanig ontwrichten dat zijn belang daar niet tegen opweegt. 
  2. Kan niet door inzet van overige personeel worden opgelost
  3. Roostertechnische problemen vallen buiten dit criterium. 
  4. Geen arbeid = geen loon, kan loon korten als het onterecht is gegeven. 

Samenloop met calamiteitenverlof: bij samenloop eindigt het calamiteitenverlof altijd na een dag en gaat over in een kortdurend zorgverlof.

Langdurig zorgverlof zonder behoud van loon

Levensbedreigende ziekte, zonder behoud van loon. Ruimte betekenis, zowel fysieke zorg, maar ook doen van boodschappen etc. Bijstand en ondersteuning in geestelijk opzicht, die aan de stervende persoon wordt verleend. Het is ook in het belang van de werknemer. Hoeft geen sprake te zijn van een noodzakelijke verzorging met als gevolg dat er een noodsituatie zou ontstaan als de werknemer niet zelf de zorg zou bieden. De aanwezigheid van passende zorg is geen reden voor weigering. Art. 1:3 lid 3 betekenis levensbedreigende ziekte. 

 • Voor de werkgever is het een gegeven dat de werknemer in aanmerking komt voor langdurig zorgverlof
  • Het belang van de werknemer moet worden geplaatst tegen een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Het gaat hier om situaties waarbij de afwezigheid van de werknemer niet via de normale bedrijfsvoering en inzet van het overige personeel of anders kan worden opgevangen en dit ernstige consequenties heeft. 
  • Hij mag dus niet meenemen dat eventueel een ander voor de zieke persoon kan zorgen, die afwijzing heeft de wetgever immers al gemaakt!!!

Overlegverplichting: art. 5:11 lid 5 WAZ                                                                                              

Kan de werkgever met bepaalde onderdelen van het verzoek niet instemmen, De werknemer moet met het verzoek instemmen. De werkgever kan niet zelf een eigen beslissing nemen. De overlegverplichting wil dus bewerkstelligen dat het verzoek op een zodanige wijze wordt aangepast dat er meer rekening wordt gehouden met de belangen van de werkgever. 

Einde van langdurig zorgverlof: art. 5:13 lid 1 WAS

 1. Zodra langdurig zorgverlof is afgelopen, herleeft voor de betrokkenen werknemer de verplichting om de bedongen arbeid te verrichten. Het eindigen van het verlof moet de werknemer uit eigen beweging aan de werkgever worden gemeld op grond van zogenaamd goed werknemerschap art. 7:611 BW. Dood 🡪 calamiteitenverlof. 
 2. Samenloop met kortdurend zorgverlof
 3. Het verlof over de eerste periode aangemerkt als kortdurend zorgverlof, en gaat het langdurend zorgverlof in 2 weken nadat de werknemer het verzoek om langdurend zorgverlof heeft gedaan. 
 4. Afwijkingsmogelijkheid. Bij CAO kan worden afgeweken ten nadele van de werknemer. Langdurig zorgverlof kan volledig weg gecontracteerd. Duur omvang, verlof, vormgeving van het verlof, de meldingsplicht, samenloop met kortdurend zorgverlof, compensatie met vakantie etc.) 

Ouderschapsverlof:

 1. De reden waarom een werknemer ouderschapsverlof zou willen opnemen is niet van belang. 
 2. Centraal staat de leeftijd van het kind max. 8 jaar! Afwijking per CAO mogelijk. 
 3. Uitgangspunt familierechtelijke betrekking art. 6:1 WAZ. Moeder, vader (erkend) adoptiefouder. Is niet van belang of ze hetzelfde adres woont als het kind. Ook de werknemer die op hetzelfde adres woont als het kind heeft recht op ouderschapsverlof. Ouders van de moeder van het kind, als ze nog bij de ouders woont. Wel moet hij de verzorging en opvoeding van het kind duurzaam op zich hebben genomen (art. 6:1 lid 2).
 4. Diensttijd (art. 6:3 lid 1 WAZ) 
 5. Geen territoriale begrenzing
 6. Voor een of meer kinderen
 7. Dit standaardverlof is een absoluut recht, en kan de werknemer niet weigeren.
 8. Wordt opgenomen in een ononderbroken regelmaat. Kan ook worden opgesplitst. 
  1. Kan alleen worden afgewezen op grond van onvoorziene omstandigheden of als een zwaarwegende bedrijfsdienstbelang hier tegen verzet.
  2. Wordt het verlof na de tijdstap ervan niet voortgezet, dan vervalt het recht op het overige deel van het verlof. 
  3. Per periode geldt de meldingsverplichting. Bezoek ook deze site: advocaatarbeidsrecht.org Maastricht
 9. Met het doen van een schriftelijke melding ontstaat het recht op ouderschapsverlof. Dit recht is niet afhankelijk van de toestemming van de werkgever.
  1. Hoewel niet afhankelijk is van toestemming van de werkgever. Kan hij wel de spreiding van de uren over de week op grond van een zwaarwegend bedrijfsdienstbelang beïnvloeden. Deze wijzigingsmogelijkheid heeft de werkgever tot 4 weken voor het tijdstip van ingang van het verlof en na overleg met de werknemer. ( art 6:5 lid 3 WAZ) 
 10. Aan de melding gebonden, maar niet als die intrekking eerder of gelijktijdig met de melding de werkgever bereikt. Intrekking of wijziging kan anders alleen plaatsvinden met instemming van de werkgever. Op grond van art. 6:6 lid 1 WAZ is de werkgever verplicht om in te stemmen als dit samenhangt met onvoorziene omstandigheden, tenzij hij daartegen een zwaarwegend bedrijf of dienstbelang heeft. 
  1. Dood van het kind
  2. Echtscheiding
  3. Werkeloosheid van de partner.

Zwaarwegend is niet, dat hij eventueel een vervanger heeft aangetrokken. Moet leiden tot een ernstige verstoring van de gang van zaken in de onderneming. Behoud eigen functie: geen verandering in de dienstbetrekking. Mag worden afgeweken uitsluitend bij CAO.

De voordelen van een makelaardij opleiding

Te koop sticker kopen? | 123sticker.nlMakelaars ​​die net aan hun carrière in het onroerend goed zijn begonnen zullen je misschien vertellen dat er geen gemakkelijke manier is om voet aan de grond te krijgen. Ze hebben namelijk niet alleen te maken met de uitdagingen die de concurrentie met zich meebrengt. Natuurlijk zijn er ook veel andere makelaars in de regio waar ze actief zijn. Een voorbeeld is Makelaardij makelaarsittard.com. Daarnaast moet de makelaar ook voldoen aan wet- en regelgeving vanuit de overheid.

Om het vak goed uit te kunnen oefenen zal de makelaar dan ook opleidingen of trainingen willen volgen. Ook is het, net als in alle andere vakgebieden, belangrijk dat een makelaar zich specialiseert in een bepaalde richting van het vakgebied. Bijvoorbeeld als makelaar in huizen, bedrijfspanden, loodsen, winkels, vakantiehuizen of juist als taxateur. Als u zich zorgen maakt dat u misschien niet over de juiste vaardigheden en kennis beschikt om het werk te doen, heeft u de mogelijkheid om speciale lessen voor vastgoedmakelaars te volgen.

Er zijn namelijk trainingen die speciaal zijn ontworpen voor vastgoedprofessionals. Voor sommigen werkt de traditionele klasomgeving misschien het beste. Anderen hebben er geen moeite mee om alles online volgen. Eigenlijk zijn er best veel voordelen te bedenken voor online lessen in het vastgoed-vakgebied ten opzichte van een traditionele lesomgeving. Misschien wel een van de meest voor de hand liggende is het gemak dat het biedt, omdat studenten hun cursussen in hun eigen tijd en tempo kunnen volgen.

Soms kiezen mensen die al een andere carrière achter de rug hebben ervoor om online lessen voor vastgoedmakelaars te volgen. Ze weten dan dat ze het in hun bestaande vaste schema kunnen inpassen. Deze opzet kan werken voor mensen die al een loopbaan hebben of voor degenen die de makelaardij als een alternatieve carrière beschouwen. Een vastgoedopleiding die je vanuit huis kan volgen stelt de student in staat om de gegeven modules te bestuderen wanneer hij er zin en tijd voor heeft en wanneer hij zich op zijn gemak voelt om het te bestuderen.

Bovendien kan de student de lessen vooraf al bestuderen en hoeft hij dus niet te wachten tot andere studenten ook die les uitkiezen. Tegelijkertijd hoeven degenen die achterblijven in de les zich niet schamen omdat ze een beetje traag zijn. Voor veel mensen zijn thuiscursussen een betere optie dan dat ze gewend zijn. Het stelt studenten in staat om gemakkelijk een gespecialiseerd studiegebied te kiezen en de cursussen te volgen die ze tot expert maakt in het gebied dat ze gekozen hebben.

De voordelen van het zijn van een makelaar zijn talrijk, dus een online-opleiding voor de makelaardij volgen kan zeker meerwaarde bieden. Als u van plan bent om van loopbaan te veranderen of gewoon op zoek bent naar een baan die meer voldoening geeft, is het misschien goed om je te verdiepen in het werk van een makelaar in onroerend goed. De vastgoedmarkt kan interessant zijn. Mensen zijn altijd op zoek naar een woning om te verkopen of te kopen en de rol van de makelaars is veelzijdig. Bezoek de websites wanneer u meer informatie zoekt.

What Everybody Likes About Local Seo Experts and Why

The True Meaning of SEO Expert. Expert can determine the little things which give a huge effect. The majority of the search engine marketing experts have the ability to analyze the site to make sure that the ideal keywords are included and optimized in the best means to assist with attracting the site visitors. He makes sure that the website is made without errors. A good search engine marketing expert can help you set up backlinks to boost your Google PageRank and submit the site to directories and societal networks for your benefit.

A specialist can rank your website organically. An excellent expert knows the way to make traffic on a website when abiding the rules and doing only the legitimate search engine optimization process. The ac service experts are a breeze to available at a local location. The experts attempt to recognize areas where problems exist. Our E-commerce experts in Phoenix will function to make sure that each and every part of your company is angled towards generating sales to continue to keep your venture profitable.

Search engine optimization specialists can optimize a website that is already designed, but it is a ton simpler to implement lokale SEO marketing techniques during the plan procedure. Locating a dependable search engine optimization specialist is beneficial, particularly if you need to assert the best with your digital advertising team. It is very important to employ a search engine optimization specialist in Birmingham as they will keep with the hottest trends that will assist your company big moment.

Local SEO specialist & search engine optimization 

Search engine optimization experts today need more solid strategies to realize their objectives. A search engine optimization expert does an in depth analysis of your site for making it occur. With full command on the subject and on-hand experience, he can help you develop your website with the maximum optimization of its content. He furnishes every possible growth prospect to your business with high-end business returns. He helps the site owner to grow his business and meet up with his set goals.

The search engine optimization expert can create use of the internet tools and methods to conduct keyword analysis in order to spot the keywords that are simpler for a particular website or company. He will help you choose proper keywords to target your ideal audience. If your search engine marketing expert is a genuine pro, they’ll also constantly suggest methods to improve upon your KPIs.

Do the research, and you’ll locate a search engine optimization company who fulfills every one of your expectations. If you know what things to look when choosing a search engine optimization company, there might be a reduced chance of hiring fraudsters. A search engine marketing company assists you in earning your site content keyword-rich. Search engine optimization companies carry out highly effective online advertising strategies for your company websites to optimize your search engine development values, so you can get to the top.

How to choose the correct SEO Firm When Hiring an SEO Expert, It truly is imperative for website owners to employ an ideal search engine marketing Company to better their websites and prevent the possible risks of destroying the website or tainting the website master’s credibility. There are certainly a number of the best SEO businesses, which are giving their customers the most reliable search engine marketing services with the aid of their search engine marketing experts.

Search engine optimization is really the most reasonable thing for you to grow your company on earth. If you’re doing SEO for your company and are at the cover of the search engine, as much long your website is on the very first page, you’re the hero of that business enterprise. Search engine marketing is the tradition of generating high-quality search results by boosting the standard and amount of your organic search engine traffic. SEO helps you to begin your organization on the web. SEO are possibly the most typed out letters by content creators all around the world.

Optimizing SEO indicates they care about your company and make it simpler for your business to grow up. SEO helps to connect a website to numerous online visitors that are in need of single information or the other. While SEO is undoubtedly important, for the ordinary small business proprietor, developing a search engine optimization strategy can look to be an overwhelming undertaking. Search engine optimization is a long-term procedure and if you would like to rank well, efforts are necessary all the moment.

Search engine optimization is an important channel marketers want to make the most of, but it’s just one of several effective methods to achieve your audience. Or you may have hired an SEO (Search Engine Optimization) company and aren’t sure they are doing an excellent job or are going to seek the services of an optimization provider and have heard the search engine optimization horror stories from friends and colleagues. Nowadays, SEO is a crucial part of your company. Using SEO as part of the promotion tools is a rather wise choice.

Een goede letselschade advocaat inhuren

Een letselschadeadvocaat is een juridische professional die persoonlijke juridische diensten verleent aan degenen die beweren lichamelijk of geestelijk gewond te zijn, lichamelijk of emotioneel, als gevolg van de nalatigheid van een derde partij, een organisatie, een openbare entiteit of een overheidsinstantie. Letselschadeadvocaten oefenen voornamelijk uit op het gebied van letselschaderecht, bekend als onrechtmatige daad.

In de juridische wereld is de wetgeving over persoonlijk letsel gericht op claims van mensen die lichamelijk letsel hebben opgelopen als gevolg van nalatigheid van anderen, organisaties, openbare entiteiten of overheidsinstanties. Deze verwondingen kunnen elk soort letsel omvatten, variërend van lichte brandwonden tot levensbedreigende situaties.

Benieuwd wat de beste letselschade advocaten precies doen? Deze advocaten zijn werkzaam ter verdediging van hun cliënt (en) die door een optreden van een andere partij, organisatie, overheidsinstantie of overheidsinstantie schade heeft geleden. Wanneer ze worden opgeroepen om een ​​cliënt te vertegenwoordigen die betrokken is bij een persoonlijk letselzaak, moeten ze op de hoogte zijn van de wetten die betrekking hebben op zijn / haar specifieke staat en / of federale jurisdictie. Met andere woorden, ze moeten in staat zijn om alle ins en outs van het rechtssysteem van de staat te kennen om hun cliënt (en) zo snel mogelijk te kunnen helpen.

De rol van een letselschadeadvocaat is afhankelijk van de aard van het letsel dat de cliënt mogelijk heeft opgelopen. Als de cliënt bijvoorbeeld lichamelijk letsel heeft opgelopen, zoals snijwonden, kneuzingen, gebroken botten, verstuikingen, schaafwonden, enz., Kan de advocaat zich meer richten op het verkrijgen van een vergoeding voor de medische rekeningen van het slachtoffer. Als het letsel daarentegen werd veroorzaakt door een mentaal trauma, zal de advocaat zich waarschijnlijk meer richten op het krijgen van compensatie voor het emotionele leed dat het slachtoffer heeft geleden. Daarom moet een letselschadeadvocaat volledig zijn opgeleid om de unieke behoeften van elke zaak te behandelen.

Naast het specifieke letsel dat de cliënt heeft opgelopen, moet een letselschade advocaat ook bekend zijn met de wetten rond het gebied waarin hij / zij werkt. Op deze manier weten ze of de wetten die van toepassing zijn op hun praktijk relevant of niet. Als het letsel bijvoorbeeld is opgetreden in een staat waar de wetten met betrekking tot persoonlijk letsel anders zijn dan die in hun eigen land, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van alle wijzigingen die kunnen worden aangebracht in de wet over persoonlijk letsel.

Een andere belangrijke factor waarmee een letselschadeadvocaat vertrouwd moet zijn, is de juridische procedure bij het indienen van een zaak. Ze moeten zich ervan bewust zijn hoe lang het duurt voordat het gerechtelijk systeem hun zaak behandelt, hoeveel geld en tijd het hen kost om een ​​claim in te dienen en welke andere belangrijke feiten de zaak nodig heeft om in overweging te worden genomen bij het bepalen van de schadevergoeding. Bovendien moeten ze in staat zijn om hun klanten het beste advies te geven en ervoor te zorgen dat ze over alle informatie beschikken die nodig is om hun zaak op een eerlijke manier te bewijzen.

Ten slotte is het bij het inhuren van een letselschadeadvocaat belangrijk dat de cliënt op zoek gaat naar een advocaat die pro-deo werkt, wat betekent dat de advocaat geen kosten in rekening brengt, maar niet als hij wint. Een advocaat verdient alleen geld als hij een zaak wint en een vergoeding krijgt voor zijn cliënt. De meesten van hen behandelen hun zaken liever op een onvoorziene basis, wat betekent dat ze geen kosten zullen ontvangen totdat en tenzij ze winnen.

Een letselschadeadvocaat Dordrecht is een essentieel onderdeel van ons rechtssysteem. Verwondingen veroorzaakt door nalatigheid van andere partijen, overheidsinstanties, organisaties, overheidsinstanties en zelfs overheidsinstanties mogen nooit lichtvaardig worden opgevat. Ook kan het namelijk zo zijn dat echte klachten pas later of veel later zich openbaren. In dat geval kun je spijt krijgen, je weet namelijk maar nooit.

Erfrecht en de rol van testamenten in de VS

Echtgenoten

Erfwetten zijn de regels en voorschriften die van invloed zijn op wie wat recht heeft op de nalatenschap van een overleden familielid. Sommige familieleden, zoals echtgenoten en kinderen, hebben het recht om een ​​erfenis op te eisen op basis van de wet. In de meeste gevallen verbiedt de wet een echtgenoot volledig uit een testament te laten. In staten die een systeem van gemeenschapsgoederen volgen (Arizona, Californië, Idaho, Louisiana, Nevada, New Mexico, Texas, Washington, Wisconsin en Alaska) bezit elke echtgenoot automatisch de helft van wat ze allebei tijdens het huwelijk hebben verdiend, tenzij ze een schriftelijke overeenkomst hebben. Het resultaat is dat elke echtgenoot kan doen wat hij of zij wil met zijn of haar half aandeel van de gemeenschap van goederen en zijn of haar afzonderlijke goederen. Elders, hoewel er geen regel is dat eigendommen die tijdens het huwelijk zijn verkregen automatisch eigendom zijn van beide echtgenoten, geven de meeste staten een langstlevende echtgenoot het recht om ofwel 1/3 tot ½ (afhankelijk van de jurisdictie) van de nalatenschap van de overleden echtgenoot te claimen. voorkomen dat iemand onterfd wordt. Dit is waar ongeacht de voorwaarden van het testament, en meestal ondanks deze. Deze wettelijke bepalingen zijn alleen van toepassing als een langstlevende echtgenoot de rechtbank verzoekt om zijn of haar aandeel volgens het statuut. Als hij of zij er geen bezwaar tegen heeft om minder te ontvangen, wordt het testament gehonoreerd en worden de laatste wensen van de overledene uitgevoerd volgens de instructies.

Kinderen

De meeste staten geven kinderen helemaal geen rechten om van hun ouders te erven. In een aantal gevallen hebben kinderen echter het recht om aanspraak te maken op een deel van het vermogen van een overleden ouder. De meeste staten hebben ook wetten die bescherming bieden tegen onbedoelde onterving. Dat wil zeggen, als een testament dateert van vóór de geboorte van een kind en het eigendom overlaat aan de broers en zussen van het kind, maar het testament nooit is herzien na de geboorte van het kind, gaat de wet ervan uit dat de ouder niet van plan was om het nieuwste kind weg te laten, waardoor dat kind bepaalde rechten op erven. In sommige rechtsgebieden kunnen deze wetten niet alleen van toepassing zijn op rechtstreekse kinderen, maar ook op kleinkinderen van een overleden kind. Als iemand een kind of kleinkind wil onterven, moet dit voornemen duidelijk in het testament worden vermeld, anders kan de overlevende een wettelijke basis hebben om het testament aan te vechten.

Voor meer informatie over erfrecht, kunt u het onderstaande materiaal raadplegen. Gezien de duidelijk complexe aard van deze wetten en de manier waarop ze omgaan met andere gebieden van vermogensplanning, kan het ook verstandig zijn om een ​​advocaat te raadplegen voordat u een testament opmaakt, een erfenis claimt via een gerechtelijke procedure of andere rechtszaken opent: http://www.testamentalb.com. U kunt een lijst met advocaten bij u in de buurt vinden die hun praktijken op het vermogensrecht richten door naar de pagina Advocatenkantoren van onze website te gaan.

Enkele arbeidsrechtelijke aspecten die iedere werkgever zou moeten kennen

Levensloopregeling

 • Onbetaald verlof financiering via de zogenaamde levensloopregeling.
 • Iedere werknemer heeft het recht deel te nemen aan een levensloopregeling, de werknemer bouwt een tegoed op in geld. Zit geen recht op verlof aan vast, verlof kan alleen met toestemming van de werkgever worden opgenomen, tenzij er een wettelijk recht is op verlof.
 • Geld van het brutoloon ingehouden, G-rekening, werknemer bepaalt bij welke kredietinstelling of verzekeraar het loondeel wordt gestort. 
 • Maximaal 2,1 jaar, max. maximaal 12% van zijn loon sparen.
 • Samenvatting hoofdstuk 2 deel 2 : Werkgeversaansprakelijkheid 
 • Zorgverplichting werkgever art 7:658 BW

Heeft geen exclusieve werking. HR 12 januari 2004. Werkgever kan onder omstandigheden aansprakelijk zijn voor de schade die aan de werknemer is toegebracht, ook al is niet voldaan aan de voorwaarden van art 7:658 BW. 

 • Redelijkheid en Billijkheid art 6:248 BW ( HR 16 oktober 1992, NJ 1993, 264)
 • Goed werkgeverschap 7: 611 BW
  • Thuissituatie
  • Woon-werkverkeer
  • Personeelsuitjes

Situaties waarin een raakvlak bestaat met het werken, maar niet direct! 

 • Regeling uit onrechtmatige daad 
 • Ook aansprakelijk voor tekortkomingen van hen die door hem worden ingeschakeld bij de uitvoering van de op hem rustende zorgverplichting art 6:67 BW

Zorgplicht van de werkgever

Lokalen: ruim uitgelegd 🡪 Niet alleen werkplek/arbeidsplaats maar ook werkmilieu! 

Het gaat niet alleen om besloten ruimten, maar ook om open ruimte. Dus eigenlijk om werkplek. 🡪 werkmilieu. Looproute van zijn werkplek naar de bouwkeet, om zich na beëindigen van zijn werkzaamheden om te kleden, een ongeval overkomt door toedoen van personeel van een ander bedrijf dat op het bouwterrein nog aan het werk. Het enkele feit dat de werkgever gen zeggenschap had over het bouwterrein, doet niet af aan de zorgplicht van de werkgever: http://joomdom.com.

Werktuigen en gereedschappen

Die tot de werknemer ter beschikking worden gesteld. Ook bij de huur van andere materialen. We gebruiken steeds meer grond en hulpstoffen. 

Maatregelen

Centraal: Zoveel mogelijk bevorderen van de veiligheid en de gezondheid. Om schade te voorkomen tijdens uitoefenen van de werkzaamheden.

 1. Lichamelijk letsel 

Meest maatregelen zijn wettelijk voorgeschreven in de arbowet/besluit en regeling. Technische veiligheidsmaatregelen zijn sterk gerelateerd aan lichamelijk letsel.

 1. Psychisch letsel 🡪 arbobeleid – psychosociale arbeidsbelasting HR 11 maart 2005

Art 7:658 ook van toepassing op schade psychisch letsel. Het moet gaan om de schending van werkgeverskant van zijn zorgverplichting, de risico’s moeten zijn verbonden aan het werk en de werkomgeving er moet een causaal verband zijn tussen werkzaamheden en psychische schade.

Bv. Pesten, seksuele intimidatie, agressie, overbelasting, zware werkdruk, stress. In dit verband is er samenhang met de arbeidsomstandighedenwet. Op grond van de arbowet moet de werkgever een beleid voeren om werknemer te beschermen tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld. Als duidelijk wordt dan een risico ontstaat van ziekte door overbelasting, dan rust op de werkgever de verplichting in te rijpen. 

Hoge werkdruk

Werkgever moet beleid voeren en alert zijn. Maar ook collega’s. Het kan je erkennen, afwijkend gedrag, werkgever moet daar alert op zijn. Bijvoorbeeld te veel werken iemand die al 50 weken had gewerkt is gewoon overwerkt!! 

Aanwijzingen ter voorkoming van schade 

 1. Geven van voorschriften, instructies en voorlichting en houden van daadwerkelijk toezicht. Gedragsregulering en organisatorische maatregelen. 
 2. Toezien op daadwerkelijke nakoming aanwijzingen en instructies. Daadwerkelijk toezicht op naleving van de voorschriften. 

 Het door de werknemer niet opvolgen van de voorschriften en instructies kan de werkgever worden aangerekend, als hij er niet voor heeft gezorgd dat zij ook daadwerkelijk worden nageleefd. Mocht werkgever wel kunnen aantonen op de naleving heeft toegezien, maar nalaat om maatregelen te nemen. Je moet toezien dat wordt nagekomen, anders heeft het geen zin!! Belangrijk dat er bijvoorbeeld sancties worden gesteld op onbehoorlijk gedrag.

In de uitoefening van zijn werkzaamheden

Moet ruim worden uitgelegd. Dakdekker, doorheen gezakt etc. Was niet duidelijk of hij voor zijn baas bezig was in de uitoefening van zijn werkzaamheden. 

 • Thuissituatie speelt een rol welke betekenis wordt gegeven aan ‘in de uitoefening van zijn werkzaamheden’
  • Van belang is welke zeggenschap hij heeft over de werkplek
  • En zijn bevoegdheid om de werknemer aanwijzingen te geven over de manier waarop hij zijn werkzaamheden uitoefent.
  • In de thuissituatie heeft de werkgever deze bevoegdheden thans niet, wel kan hij nog worden aangesproken op goed werkgeverschap. Meestal heeft de werkgever geen invloed op de situatie! 
 • Onderweg
  • Woon-werkverkeer
  • Werk-werkverkeer  ( leraar – lunchpauze )  
 • Personeelsuitjes
  • Dergelijke evenementen vallen onder het bereik van art 7:658 BW als er een nauwe relatie bestaat met de normale werkzaamheden. Daarbij speelt de zeggenschap van de werkgever en de daarmee samenhangende mogelijkheid om de werknemers aanwijzingen te geven over de wijze waarop de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd een rol. 
   • Deelname vrijwillig?
   • Voorbeeldfunctie in het bedrijf?
   • Morele druk?

Als het via deze weg niet lukt kan je het nog altijd proberen via de weg van art. 7:6111 ( goed werkgeverschap) Rolschaatsen in gebouw van de werkgever zelf, werknemer georganiseerd met toestemming van de baas, marmeren vloer, verantwoordelijk omdat hij zelf uitdrukkelijk heeft toegestemd en omdat het niet om ervaren rolschaatsers ging.

Werknemersrechten en arbeidswetgeving

Enkele rechten m.b.t. verlof en vakantie van de werknemer in het arbeidsrecht.

Afkoop van vakantiedagen

Onderscheid:

 • Tijdens looptijd iao 🡪 uitsluitend Alléén bovenwettelijk 
  1. Uitgangspunt geen afkoop 
  2. Art 7:640 BW. Minimum vakantieaanspraken kunnen niet worden afgekocht. Uitzondering voor bovenwettelijke vakantieaanspraken, mits dit schriftelijk is afgesproken ( CAO of IAO ) 
  3. Op werkgever rust de bewijslast betreft het aantal vakantiedagen 
 • Na afloop iao 
 • Resterende vakantieaanspraken
 • Bewijslast bij de werkgever
 • Werkgeversverklaring tegoed vakantieaanspraken
 • Samenhang met recht op onbetaalde vakantie bij nieuwe werkgever. De oudste rechten neem je als eerste op i.v.m. verjaring.
 • Recht op een uitkering in geld ( art 7:641 lid 1 BW)
 • Deze wettelijke berekening van de vergoeding in geld doet de werknemer tekort. Als hij namelijk de vakantieaanspraken zou opnemen, dan verwerft hij tijdens die vakantie nog nieuwe vakantieaanspraken. Daarmee wordt bij de bedoelde vergoeding geen rekening gehouden.
  1. Beëindiging van de iao speelt geen rol. 
  2. Betalingsonmacht 🡪 WW 🡪 UWV

Verjaring vakantiedagen:

Art. 7:642 BW 🡪 vakantiedagen verjaren na 5 jaar. Deze termijn begint te lopen na de laatste dag van het kalenderjaar ( 31 december )waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd. Bij dreigende verjaring moet de werknemer de werkgever een aangetekende brief sturen. Hierin deelt hij mee dat hij zijn aanspraak op het opnemen van vakantie wenst te behouden (stuiting van de verjaring, art. 3:104 BW).

 • Bouw je in januari nog een maand op , verjaart na 5 jaar en 11 maanden.
 • Art. 7:641 lid 1 BW 🡪

Een werkgever is verplicht bij het einde van de arbeidsovereenkomst een verklaring af te geven waarop het resterende aantal vakantiedagen vermeld staat.

HVJ EG FNV overweging 23

Allereerst moet worden onderzocht of de overdracht van dagen van de minimumperiode van de jaarlijkse vakantie onwettig is, zoals de Commissie van de Europese gemeenschappen heeft aangevoerd. 

HVJ EG FNV overweging 24

In beginsel ben je verplicht tot opnemen, tenzij er iets bijzonders aan de hand is. Bijvoorbeeld het recht op verlof. Overdracht is dan onvermijdelijk. In geval van samenloop van meerdere door het gemeenschapsrecht gewaarborgde verloven aan het einde van het jaar, kan de overdracht van jaarlijkse vakantie of een deel hiervan onvermijdelijk zijn. 

Rust is belangrijk maar maakt niet uit of je het opneemt, want bedoeling van de rust gaan niet weg. De rusttijd boet echter niet aan belang in wanneer hij in een volgende periode wordt opgenomen. 

Vakantierechter kunnen NIET verjaren. Verjaringsregeling van 5 jaar geldt deze dan niet?

JE mag niet afkopen tijdens de loop van het arbeidscontract! 

Een nationale bepaling die de mogelijkheid biedt om tijdens de duur van de individuele arbeidsovereenkomst jaarlijkse vakantiedagen die in een jaar niet zijn opgenomen, worden vervangen door een financiële schadevergoeding in een volgend jaar. ( MAG NIET ! ) 

Art 7:640 BW mag niet. Deze bepaling had moeten worden aangepast! HOF heeft bepaling voor een deel buiten werking gezet. Hele vakantiewetgeving is op zijn kop komen te staan! 

Verlofregelingen:

Politiek verlof

 • Is geen onbeperkt verlof. Indien rechter nagaat gezien het belang van de werknemer om aan die vergaderingen deel te nemen, in redelijkheid van de werkgever gevergd kan worden dat die werknemer afwezig is.

Zwangerschapsverlof- en bevallingsverlof ( art 3:1 lid 1 WAZ) 

 • Centraal staat de vermoedelijke datum van bevalling
 • Opname is flexibel
 • Zwangerschapsverlof 6 weken voor vermoedelijke datum van bevalling, maar uiterlijk 4 weken voor de dag na de vermoedelijke datum van bevalling 
 • Bevallingsverlof ingaat op de dag na de bevalling en 10 aangesloten weken bedraagt + mogelijke compensatie verkort zwangerschapsverlof. 
 • Kan meer dan 16 weken duren, als zwangerschapsverlof meer dan 6 weken heeft geduurd. 
 • Ziektedagen worden aangemerkt als dagen van zwangerschapsverlof. 
 • Zwangerschapsverlof uiterlijk 3 weken voor ingangsdatum
 • Bevalling uiterlijk na 2 dagen worden gemeld.

Pleegzorg & adoptie

Pleegouder: Tijdelijke opname van het pleegkind in het gezin, waarin het oogmerk van adoptie ontbreekt

Adoptie: Ontstaat een familierechterlijke betrekking waarbij de juridische banden tussen de geadopteerde en zijn bloed- en aanverwanten ophouden te bestaan.

 • Duur 4 weken, opname in tijdvak van 18 weken. Ingang max. 2 weken voor feitelijke opname in het gezin.

Het arbeidsrecht in de Verenigde Staten

Het arbeidsrecht regelt de relatie tussen werkgevers, arbeiders, vakbonden en de staat. Arbeidsrecht verwijst naar de tripartiete contractuele relatie tussen werkgever, werknemer en vakbond. Het arbeidsrecht heeft ook betrekking op de rechten van werknemers op het werk en via de arbeidsovereenkomst. Het arbeidsrecht omvat de algemene bescherming van de arbeidsomstandigheden van werknemers, hun recht om collectief te onderhandelen en het recht om te staken.

Het arbeidsrecht biedt algemene bescherming van de arbeidsomstandigheden van werknemers. Arbeidsrecht omvat ook de rechten van zowel werkgevers als werknemers. Arbeidswetten vallen onder de verantwoordelijkheid van het arbeidsbureau van de arbeidsafdeling onder de staatsadministratie van arbeidsaangelegenheden. Het Arbeidsbureau geeft naast diverse pamfletten, brochures, boeken, nieuwsbrieven en websitesites een aantal publicaties uit voor algemeen gebruik. De staatsadministratie van arbeidsaangelegenheden houdt ook lijsten bij van geregistreerde vakbonden, werkgeversorganisaties en andere arbeidsbureaus die hulp bieden aan werknemers.

Arbeidswetgeving waarborgt de rechten van werknemers door de regeling van het loon, de arbeidsduur, de beëindiging van het dienstverband en de arbeidsvoorwaarden. Bovendien beschermt het arbeidsrecht de rechten van werkgevers om werknemers in dienst te nemen, te ontslaan en te disciplineren. Het arbeidsrecht beschermt ook de belangen van de staat door te zorgen voor gelijke behandeling van alle individuen op de werkplek. Bij conflicten kan een advocaat arbeidsrecht u bijstaan.  

In het algemeen arbeidsrecht heeft de staat Californië een wettelijk programma geïmplementeerd dat substantiële steun verleent aan minderheids- en vrouwelijke ondernemers. Bovendien heeft Californië een wet aangenomen, de Fair Labor Standards Act, die hulp biedt aan huishoudelijk personeel en personen die gevaarlijke beroepen uitoefenen. Het California Department of Industrial Relations heeft voorschriften gepubliceerd voor werkgevers en huishoudelijk personeel, waaronder de rechten van huishoudelijk personeel en hun werkgevers met betrekking tot werkgelegenheid en discriminatie. Het Department of Industrial Relations publiceert op zijn website rapporten over deze kwesties die kleine bedrijven aangaan.

Het arbeidsrecht regelt de lonen van werknemers. De loonverordening is een van de belangrijkste stukken arbeidsrecht in Californië. In de loonverordening zijn minimumlonen vastgesteld voor een aantal categorieën van tewerkstelling, waaronder restaurantmedewerkers, thuiszorgmedewerkers, verpleegsters en anderen. De loonverordening stelt ook tarieven vast voor kinderopvangmedewerkers, kinderdagverblijven, schoonmaakdiensten en anderen. Bovendien stelt het tarieven vast voor chauffeurs, vrachtwagenchauffeurs en anderen die werkzaam zijn in de transportsector.

California’s Department of Industrial Relations publiceert rapporten over de rechten van huishoudelijk personeel en de verplichtingen van hun werkgevers jegens hen. Bovendien publiceert Californië rapporten over andere kwesties die van invloed zijn op het arbeidsproces op de werkplek, zoals fooien, werkuren, vakantietijd en ziekteverlof. Het Hooggerechtshof van de staat Californië heeft adviezen gepubliceerd over zaken die verband houden met tewerkstellingspraktijken op de werkplek.

Het Hooggerechtshof van Californië heeft uitspraken gedaan die betrekking hebben op andere kwesties, zoals minimumlonen en andere kwesties met betrekking tot de rechten van vrouwelijke werknemers en mannelijke werknemers. Het California Department of Industrial Relations publiceert onder meer publicaties zoals de “California Workers Guide to Labour Laws.”

Het arbeidsrecht in Californië is een complex en belangrijk stuk wetgeving. Het arbeidsrecht van Californië heeft bijgedragen aan de bescherming van de rechten van werknemers door middel van statuten, verordeningen en gerechtelijke uitspraken. Het is van cruciaal belang dat iedereen op de werkvloer in Californië, ongeacht of er een advocaat aanwezig is, zichzelf informeert over dit soort wetgeving en hoe het hen en hun gezinnen ten goede kan komen.

De California Labour Code biedt vele vormen van informatie over arbeidsrecht. Het Department of Industrial Relations heeft publicaties uitgegeven die beschikbaar zijn voor het publiek, zoals “Employment and Labour Law for Small Business” Employment and Labour Law for the Large Business. “De Californische wet heeft geen apart staats- of districtskantoor, dus de De beste manier om juridische informatie te verkrijgen is via een kantoor in uw stad. Als u een Californische burger bent, heeft het Department of Industrial Relations een website gepubliceerd met veel bronnen en staatsspecifieke publicaties.

Het arbeidsrecht in Californië heeft gevolgen voor alle bedrijven in de staat. Veel verschillende soorten bedrijven kunnen worden getroffen door de arbeidswet in Californië. Enkele voorbeelden zijn restaurants, hotels, thuiszorginstellingen, dienstmeisjes, landschapsarchitecten, kinderopvangfaciliteiten, winkels en andere. Elk bedrijf dat regelmatig contact heeft met mensen die in het personeelsbestand werken (werknemers, klanten, klanten of huurders), is wettelijk verplicht om te voldoen aan de arbeidswetgeving in Californië. Zelfs niet-werkgerelateerde bedrijven die persoonlijke diensten aan consumenten verlenen, zijn onderworpen aan dezelfde wetten die de tewerkstellingspraktijken op de werkplek regelen.

Het is belangrijk dat iedereen die zich bezighoudt met een arbeidsgerelateerde activiteit kennis krijgt van arbeidswetten. Naast de arbeidswetgeving in Californië is het belangrijk dat iedereen die persoonlijke service aanbiedt, zoals een babysitter of een kinderdagverblijf, op de hoogte is van andere toepasselijke staatswetten voordat hij ermee instemt een dergelijke persoon aan te nemen.

Labor Law Protects Your Rights

Labor law mainly concerns the legal rights and responsibilities of collective working employees. Some employers consider unions beneficial because most workers have greater bargaining power when they collectively negotiate as a collective rather than on their own. Union unions can also negotiate for more favorable working hours, better pay, and improved workplace safety.

The rights of a worker under labor law vary according to the type of employment that he or she is engaged in. In some cases, workers may have the right to organize unions under certain circumstances and these unions may be able to negotiate favorable working conditions. These include the right to set working hours and the right to strike.

Workers who work in hazardous workplaces are entitled to special provisions, and they must also be protected by the relevant laws applicable in that particular country. Workers with disabilities are not only entitled to better working conditions and a higher amount of compensation, but they are also entitled to a hearing on the matter of their disability.

In some countries, workers who have been subjected to sexual harassment are also entitled to remedies. If an employer’s conduct towards a woman that she is engaged in a sexual relationship with makes her uncomfortable, the employer may be liable to provide her with an alternative job, or to give her reasonable notice prior to terminating her employment. The same is true if an employer has sexual contact with another man.

Workers cannot be forced into a union against their will. This means that workers should not have to choose between a bad deal or the possibility of getting hurt or suffering from a disability due to being unwilling to join an organization. A worker should have the choice to join an organization or not, and in most cases, he or she should also have the right to leave an organization if he or she is dissatisfied.

Workers must also be compensated for any injuries or damages that occur at the workplace. Employers who fail to pay workers injured or harmed on the job or the owners of factories that have negligence that causes worker injury and death are liable. Workers are also entitled to medical attention when they are sick. If employers fail to protect workers from injuries that may cause them to die prematurely, these employers may be held liable for workers’ compensation (https://advocaatamsterdam.biz).

Many workers have legal representatives on their payroll to assist them in matters regarding their employment. In some countries, labor unions have legal representatives on their own payroll as well, while others do not. Workers who have legal representatives on their own payroll often receive a portion of the salary of the members of their organization, while those without such representation receive no payments whatsoever. However, workers can sometimes negotiate with their employers directly for a better deal on their own compensation.

Labor law is important in the United States as it protects the rights of workers. It also helps to ensure that the working conditions that people have been subjected to are legitimate and that they are protected by the government and by private employers from abuse and exploitation. In some places of the world, including the U.S., the National Labor Relations Act has given employees the right to form unions. However, workers should remember that this act only provides protection to workers who are employed by private businesses, and there is no protection from state or federal laws, such as wage and hour laws, which may protect the rights of public employees in the U.S.

The National Labor Relations Act (NLRA) was created to prevent the forced unionization of workers. As explained above, the right of workers to join or not to join a union cannot be suppressed. The law prevents employers from having to make decisions on whether to allow a worker to join an organization based on whether the worker is currently paid wages or has access to benefits that he or she is entitled to.

They say the act also gives the workers the right to bargain collectively with their employers on how they should be compensated or what they are entitled to receive. for certain work-related injuries. It also protects their right to organize and to strike if the employer does not allow for a strike. The act also prevents employers from having to choose between paying compensation or allowing their workers to strike. in response to a labor shortage.

Is een uitvaartverzekering een verstandige keuze?

Een begrafenisceremonie is niet het goedkoopste wat er is. Er komt heel wat bij kijken. Denk hierbij aan de kosten van de hele organisatie en de accessoires die betaalt moeten worden. Niet iedereen zal het geld van een uitvaart uit zijn zak kunnen halen.

Dit is ook lastig voor de ouderen. Als het ouderen zijn die van zeer kleine inkomen leven is het lastig om met deze inkomen én voedsel te kopen én dergelijke andere dingen. Hier komt ook het uitvaart bij opgeteld. Het zal beter zijn om het zo vroeg mogelijk te regelen, maar als dit niet is gebeurd is het verstandig om dit zo snel mogelijk te doen.

Een begrafenis organisatie is iets waar veel bij komt kijken. Het gaat onder andere om de kosten van de grafkist, de lijkwagen, de kleding die de overledene zal dragen, de bloemen, de grafsteen e.d. Dit alles bij elkaar is geen eitje qua kosten ervan. En er kan altijd wat extra’s bij komen kijken. Dit hangt van je eigen wensen af.

Naast deze kosten zullen er ook andere kosten kunnen afspelen. Denk hierbij aan het verkopen van een huis, de openstaande schulden die betaald moeten worden. Er is een manier om ervoor te zorgen dat dit niet achtergelaten wordt aan de familieleden. Een goede uitvaartverzekering afsluiten is dan de oplossing.

Wat houdt een uitvaartverzekering nou in? Dit zijn verzekeringsmaatschappijen die ervoor zorgen dat de kosten van de uitvaart en de schulden die achtergelaten worden, betaald worden na het overlijden van de verzekering afsluiten. Op deze manier zullen de nabestaanden niet de druk krijgen om ook eens aan de kosten van de uitvaart te denken. 

De uitvaartverzekeringen zijn handig qua de betalingen ervan. Het kan geregeld worden als een maandbedrag. Hoe jonger je bent, hoe lager de tarieven zullen zijn. Maar dit betekent niet dat de tarieven voor ouderen hoog zullen zijn. Het gaat om een maandbedrag van 15 tot 25 euro. Dit scheelt wel heel wat vergeleken met andere verzekeringen die je af hoort te sluiten.

Een uitvaartverzekering kan ook handig zijn voor mensen die het financieel goed hebben. Het gaat niet alleen om de financiële kant van de zaken. Dit is tegelijkertijd ook belangrijk voor de nabestaanden die niet de druk zouden willen krijgen van het organiseren van een uitvaartceremonie. 

De prijzen van de verzekeringspolissen verschillen per persoon. Dit hangt af van het soort pakket dat gekozen wordt. Ook de leeftijd speelt een grote rol. Een 80-jarige zal niet hetzelfde bedrag betalen als een 20-jarige. En het is ook van belang bij welke verzekeringsmaatschappij je een verzekering afsluit.

Om de juiste verzekeringsmaatschappij te kiezen, is het handig om op het internet te kijken naar verzekeringspakketten. Inhoudelijk zullen ze niet veel verschillen van elkaar. De prijs zal echter wel verschillen. Het zal nuttig zijn om eerst een offerte aan te vragen bij verschillende verzekeringsmaatschappijen. Op deze manier zal je zelf de juiste pakket voor je uitvaart kunnen beslissen.

Wensen over de begrafenis of crematie kunnen vaak bij het afsluiten van een verzekering genoteerd worden maar houd er rekening mee dat er geen zaken over uw nalatenschap geregeld worden. Dit kan door een testament opstellen geregeld worden.