Advocatuur/Verzekeringen/Nalaten/Levenszaken Blog over wat er toe doet

August 12, 2020

De wereld van de letselschade advocatuur

Filed under: letselschade,recht,Uncategorized — admin @ 6:37 pm

Een letselschadeadvocaat is een juridische professional die persoonlijke juridische diensten verleent aan degenen die beweren lichamelijk of geestelijk gewond te zijn, lichamelijk of emotioneel, als gevolg van de nalatigheid van een derde partij, een organisatie, een openbare entiteit of een overheidsinstantie. Letselschadeadvocaten oefenen voornamelijk uit op het gebied van letselschaderecht, bekend als onrechtmatige daad.

In de juridische wereld is de wetgeving inzake persoonlijk letsel gericht op claims van mensen die lichamelijk letsel hebben opgelopen als gevolg van nalatigheid van anderen, organisaties, openbare entiteiten of overheidsinstanties. Deze verwondingen kunnen elk soort letsel omvatten, variërend van lichte brandwonden tot levensbedreigende situaties.

Wat doen letselschade advocaten precies? Deze advocaten zijn werkzaam ter verdediging van hun cliënt (en) die door een optreden van een andere partij, organisatie, overheidsinstantie of overheidsinstantie schade heeft geleden. Wanneer ze worden opgeroepen om een ​​cliënt te vertegenwoordigen die betrokken is bij een persoonlijk letselzaak, moeten ze op de hoogte zijn van de wetten die betrekking hebben op zijn / haar specifieke staat en / of federale jurisdictie. Met andere woorden, ze moeten in staat zijn om alle ins en outs van het rechtssysteem van de staat te kennen om hun cliënt (en) zo snel mogelijk te kunnen helpen.

De rol van een letselschadeadvocaat is afhankelijk van de aard van het letsel dat de cliënt mogelijk heeft opgelopen. Als de cliënt bijvoorbeeld lichamelijk letsel heeft opgelopen, zoals snijwonden, kneuzingen, gebroken botten, verstuikingen, schaafwonden, enz., Kan de advocaat zich meer richten op het verkrijgen van een vergoeding voor de medische rekeningen van het slachtoffer. Als het letsel daarentegen werd veroorzaakt door een mentaal trauma, zal de advocaat zich waarschijnlijk meer richten op het krijgen van compensatie voor het emotionele leed dat het slachtoffer heeft geleden. Daarom moet een letselschadeadvocaat volledig zijn opgeleid om de unieke behoeften van elke zaak te behandelen.

Naast het specifieke letsel dat de cliënt heeft opgelopen, moet een letselschade advocaat ook bekend zijn met de wetten rond het gebied waarin hij / zij werkt. Op deze manier weten ze of de wetten die van toepassing zijn op hun praktijk relevant of niet. Als het letsel bijvoorbeeld is opgetreden in een staat waar de wetten met betrekking tot persoonlijk letsel anders zijn dan die in hun eigen land, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van alle wijzigingen die kunnen worden aangebracht in de wet inzake persoonlijk letsel. Voorbeelden vind je op https://www.letselschadeadvocaatmolenkrite.nl/ en andere vak-sites.

Een andere belangrijke factor waarmee een letselschadeadvocaat vertrouwd moet zijn, is de juridische procedure bij het indienen van een zaak. Ze moeten zich ervan bewust zijn hoe lang het duurt voordat het gerechtelijk systeem hun zaak behandelt, hoeveel geld en tijd het hen kost om een ​​claim in te dienen en welke andere belangrijke feiten de zaak nodig heeft om in overweging te worden genomen bij het bepalen van de schadevergoeding. Bovendien moeten ze in staat zijn om hun klanten het beste advies te geven en ervoor te zorgen dat ze over alle informatie beschikken die nodig is om hun zaak op een eerlijke manier te bewijzen.

Ten slotte is het bij het inhuren van een letselschadeadvocaat belangrijk dat de cliënt op zoek gaat naar een advocaat die pro-deo werkt, wat betekent dat de advocaat geen kosten in rekening brengt, tenzij hij wint. Een advocaat verdient alleen geld als hij een zaak wint en een vergoeding krijgt voor zijn cliënt. De meesten van hen behandelen hun zaken liever op een onvoorziene basis, wat betekent dat ze geen kosten zullen ontvangen totdat en tenzij ze winnen.

Een letselschadeadvocaat is een essentieel onderdeel van ons rechtssysteem. Verwondingen veroorzaakt door nalatigheid van andere partijen, overheidsinstanties, organisaties, overheidsinstanties en zelfs overheidsinstanties mogen nooit lichtvaardig worden opgevat. Ook kan het namelijk zo zijn dat echte klachten pas later of veel later zich openbaren. In dat geval kun je spijt krijgen, je weet immers maar nooit.

Erfrecht en de rol van testamenten in de VS

Filed under: erfrecht,recht,testamenten,Uncategorized — admin @ 6:30 pm

Echtgenoten

Erfwetten zijn de regels en voorschriften die van invloed zijn op wie wat recht heeft op de nalatenschap van een overleden familielid. Sommige familieleden, zoals echtgenoten en kinderen, hebben het recht om een ​​erfenis op te eisen op basis van de wet. In de meeste gevallen verbiedt de wet een echtgenoot volledig uit een testament te laten. In staten die een systeem van gemeenschapsgoederen volgen (Arizona, Californië, Idaho, Louisiana, Nevada, New Mexico, Texas, Washington, Wisconsin en Alaska) bezit elke echtgenoot automatisch de helft van wat ze allebei tijdens het huwelijk hebben verdiend, tenzij ze een schriftelijke overeenkomst hebben: http://www.NewTestament1611.com. Het resultaat is dat elke echtgenoot kan doen wat hij of zij wil met zijn of haar half aandeel van de gemeenschap van goederen en zijn of haar afzonderlijke goederen. Elders, hoewel er geen regel is dat eigendommen die tijdens het huwelijk zijn verkregen automatisch eigendom zijn van beide echtgenoten, geven de meeste staten een langstlevende echtgenoot het recht om ofwel 1/3 tot ½ (afhankelijk van de jurisdictie) van de nalatenschap van de overleden echtgenoot te claimen. voorkomen dat iemand onterfd wordt. Dit is waar ongeacht de voorwaarden van het testament, en meestal ondanks deze. Deze wettelijke bepalingen zijn alleen van toepassing als een langstlevende echtgenoot de rechtbank verzoekt om zijn of haar aandeel volgens het statuut. Als hij of zij er geen bezwaar tegen heeft om minder te ontvangen, wordt het testament gehonoreerd en worden de laatste wensen van de overledene uitgevoerd volgens de instructies.

Kinderen

De meeste staten geven kinderen helemaal geen rechten om van hun ouders te erven. In een aantal gevallen hebben kinderen echter het recht om aanspraak te maken op een deel van het vermogen van een overleden ouder. De meeste staten hebben ook wetten die bescherming bieden tegen onbedoelde onterving. Dat wil zeggen, als een testament dateert van vóór de geboorte van een kind en het eigendom overlaat aan de broers en zussen van het kind, maar het testament nooit is herzien na de geboorte van het kind, gaat de wet ervan uit dat de ouder niet van plan was om het nieuwste kind weg te laten, waardoor dat kind bepaalde rechten op erven. In sommige rechtsgebieden kunnen deze wetten niet alleen van toepassing zijn op rechtstreekse kinderen, maar ook op kleinkinderen van een overleden kind. Als iemand een kind of kleinkind wil onterven, moet dit voornemen duidelijk in het testament worden vermeld, anders kan de overlevende een wettelijke basis hebben om het testament aan te vechten.

Voor meer informatie over erfrecht, kunt u het onderstaande materiaal raadplegen. Gezien de duidelijk complexe aard van deze wetten en de manier waarop ze omgaan met andere gebieden van vermogensplanning, kan het ook verstandig zijn om een ​​advocaat te raadplegen voordat u een testament opmaakt, een erfenis claimt via een gerechtelijke procedure of andere rechtszaken opent: http://www.testamentalb.com. U kunt een lijst met advocaten bij u in de buurt vinden die hun praktijken op het vermogensrecht richten door naar de pagina Advocatenkantoren van onze website te gaan.

August 7, 2020

Enkele arbeidsrechtelijke aspecten die iedere werkgever zou moeten kennen

Filed under: arbeidsrecht advocaat,recht — admin @ 12:25 pm

Levensloopregeling

 • Onbetaald verlof financiering via de zogenaamde levensloopregeling.
 • Iedere werknemer heeft het recht deel te nemen aan een levensloopregeling, de werknemer bouwt een tegoed op in geld. Zit geen recht op verlof aan vast, verlof kan alleen met toestemming van de werkgever worden opgenomen, tenzij er een wettelijk recht is op verlof.
 • Geld van het brutoloon ingehouden, G-rekening, werknemer bepaalt bij welke kredietinstelling of verzekeraar het loondeel wordt gestort. 
 • Maximaal 2,1 jaar, max. maximaal 12% van zijn loon sparen.
 • Samenvatting hoofdstuk 2 deel 2 : Werkgeversaansprakelijkheid 
 • Zorgverplichting werkgever art 7:658 BW

Heeft geen exclusieve werking. HR 12 januari 2004. Werkgever kan onder omstandigheden aansprakelijk zijn voor de schade die aan de werknemer is toegebracht, ook al is niet voldaan aan de voorwaarden van art 7:658 BW. 

 • Redelijkheid en Billijkheid art 6:248 BW ( HR 16 oktober 1992, NJ 1993, 264)
 • Goed werkgeverschap 7: 611 BW
  • Thuissituatie
  • Woon-werkverkeer
  • Personeelsuitjes

Situaties waarin een raakvlak bestaat met het werken, maar niet direct! 

 • Regeling uit onrechtmatige daad 
 • Ook aansprakelijk voor tekortkomingen van hen die door hem worden ingeschakeld bij de uitvoering van de op hem rustende zorgverplichting art 6:67 BW

Zorgplicht van de werkgever

Lokalen

Ruim uitgelegd 🡪 Niet alleen werkplek/arbeidsplaats maar ook werkmilieu! 

Het gaat niet alleen om besloten ruimten maar ook om open ruimte. Dus eigenlijk om werkplek. 🡪 werkmilieu. Looproute van zijn werkplek naar de bouwkeet, om zich na beëindigen van zijn werkzaamheden om te kleden, een ongeval overkomt door toedoen van personeel van een ander bedrijf dat op het bouwterrein nog aan het werk. Het enkele feit dat de werkgever gen zeggenschap had over het bouwterrein, doet niet af aan de zorgplicht van de werkgever. 

Werktuigen en gereedschappen

Die tot de werknemer ter beschikking worden gesteld. Ook bij de huur van andere materialen. We gebruiken steeds meer grond en hulpstoffen. 

Maatregelen

Centraal: Zoveel mogelijk bevorderen van de veiligheid en de gezondheid. Om schade te voorkomen tijdens uitoefenen van de werkzaamheden.

 1. Lichamelijk letsel 

Meest maatregelen zijn wettelijk voorgeschreven in de arbowet/besluit en regeling. Technische veiligheidsmaatregelen zijn sterk gerelateerd aan lichamelijk letsel.

 1. Psychisch letsel 🡪 arbobeleid – psychosociale arbeidsbelasting HR 11 maart 2005

Art 7:658 ook van toepassing op schade psychisch letsel. Het moet gaan om de schending van werkgeverskant van zijn zorgverplichting, de risico’s moeten zijn verbonden aan het werk en de werkomgeving er moet een causaal verband zijn tussen werkzaamheden en psychische schade.

Bv. Pesten, seksuele intimidatie, agressie, overbelasting, zware werkdruk, stress. In dit verband is er samenhang met de arbeidsomstandighedenwet. Op grond van de arbowet moet de werkgever een beleid voeren om werknemer te beschermen tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld. Als duidelijk wordt dan een risico ontstaat van ziekte door overbelasting, dan rust op de werkgever de verplichting in te rijpen. 

Hoge werkdruk

Werkgever moet beleid voeren en alert zijn. Maar ook collega’s. Het kan je erkennen, afwijkend gedrag, werkgever moet daar alert op zijn. Bijvoorbeeld teveel werken iemand die al 50 weken had gewerkt is gewoon overwerkt!! 

Aanwijzingen ter voorkoming van schade 

 1. Geven van voorschriften, instructies en voorlichting en houden van daadwerkelijk toezicht. Gedragsregulerende en organisatorische maatregelen. 
 2. Toezien op daadwerkelijke nakoming aanwijzingen en instructies. Daadwerkelijk toezicht op naleving van de voorschriften. 

 Het door de werknemer niet opvolgen van de voorschriften en instructies kan de werkgever worden aangerekend, als hij er niet voor heeft gezorgd dat zij ook daadwerkelijk worden nageleefd. Mocht werkgever wel kunnen aantonen op de naleving heeft toegezien, maar nalaat om maatregelen te nemen. Je moet toezien dat wordt nagekomen anders heeft het geen zin!! Belangrijk dat er bijvoorbeeld sancties worden gesteld op onbehoorlijk gedrag.

In de uitoefening van zijn werkzaamheden

Moet ruim worden uitgelegd. Dakdekker, doorheen gezakt et. Was niet duidelijk of hij voor zijn baas bezig was in de uitoefening van zijn werkzaamheden. 

 • Thuissituatie speelt een rol welke betekenis wordt gegeven aan ‘in de uitoefening van zijn werkzaamheden’
  • Van belang is welke zeggenschap hij heeft over de werkplek
  • En zijn bevoegdheid om de werknemer aanwijzingen te geven over de manier waarop hij zijn werkzaamheden uitoefent.
  • In de thuissituatie heeft de werkgever deze bevoegdheden thans niet, wel kan hij nog worden aangesproken op goed werkgeverschap. Meestal heeft de werkgever geen invloed op de situatie! 
 • Onderweg
  • Woon-werkverkeer
  • Werk-werkverkeer  ( leraar – lunchpauze )  
 • Personeelsuitjes
  • Dergelijke evenementen vallen onder het bereik van art 7:658 BW als er een nauwe relatie bestaat met de normale werkzaamheden. Daarbij speelt de zeggenschap van de werkgever en de daarmee samenhangende mogelijkheid om de werknemers aanwijzingen te geven over de wijze waarop de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd een rol. 
   • Deelname vrijwillig?
   • Voorbeeldfunctie in het bedrijf?
   • Morele druk?

Als het via deze weg niet lukt kan je het nog altijd proberen via de weg van art 7:6111 ( goed werkgeverschap) Rolschaatsen in gebouw van de werkgever zelf, werknemer  georganiseerd met toestemming van de baas, marmeren vloer, verantwoordelijk omdat hij zelf uitdrukkelijk heeft toegestemd en omdat het niet om ervaren rolschaatsers ging.

Bronnen:

https://www.jansenarbeidsrecht.nl

https://www.scherpinarbeidsrecht.nl

https://www.sducommentaararbeidsrecht.nl

https://www.breiz-juridi.com/

http://www.JuridicalDictionary.com

Het arbeidsrecht in de Verenigde Staten

Filed under: arbeidsrecht advocaat,recht,Uncategorized — admin @ 11:01 am

Het arbeidsrecht regelt de relatie tussen werkgevers, arbeiders, vakbonden en de staat. Arbeidsrecht verwijst naar de tripartiete contractuele relatie tussen werkgever, werknemer en vakbond. Het arbeidsrecht heeft ook betrekking op de rechten van werknemers op het werk en via de arbeidsovereenkomst. Het arbeidsrecht omvat de algemene bescherming van de arbeidsomstandigheden van werknemers, hun recht om collectief te onderhandelen en het recht om te staken.

Het arbeidsrecht biedt algemene bescherming van de arbeidsomstandigheden van werknemers. Arbeidsrecht omvat ook de rechten van zowel werkgevers als werknemers. Arbeidswetten vallen onder de verantwoordelijkheid van het arbeidsbureau van de arbeidsafdeling onder de staatsadministratie van arbeidsaangelegenheden. Het Arbeidsbureau geeft naast diverse pamfletten, brochures, boeken, nieuwsbrieven en websitesites een aantal publicaties uit voor algemeen gebruik. De staatsadministratie van arbeidsaangelegenheden houdt ook lijsten bij van geregistreerde vakbonden, werkgeversorganisaties en andere arbeidsbureaus die hulp bieden aan werknemers.

Arbeidswetgeving waarborgt de rechten van werknemers door de regeling van het loon, de arbeidsduur, de beëindiging van het dienstverband en de arbeidsvoorwaarden. Bovendien beschermt het arbeidsrecht de rechten van werkgevers om werknemers in dienst te nemen, te ontslaan en te disciplineren. Het arbeidsrecht beschermt ook de belangen van de staat door te zorgen voor gelijke behandeling van alle individuen op de werkplek. Bij conflicten kan een advocaat arbeidsrecht u bijstaan. Op https://arbeidsrechtadvocaat.org/ vind je meer informatie hierover. 

In het algemeen arbeidsrecht heeft de staat Californië een wettelijk programma geïmplementeerd dat substantiële steun verleent aan minderheids- en vrouwelijke ondernemers. Bovendien heeft Californië een wet aangenomen, de Fair Labor Standards Act, die hulp biedt aan huishoudelijk personeel en personen die gevaarlijke beroepen uitoefenen. Het California Department of Industrial Relations heeft voorschriften gepubliceerd voor werkgevers en huishoudelijk personeel, waaronder de rechten van huishoudelijk personeel en hun werkgevers met betrekking tot werkgelegenheid en discriminatie. Het Department of Industrial Relations publiceert op zijn website rapporten over deze kwesties die kleine bedrijven aangaan.

Het arbeidsrecht regelt de lonen van werknemers. De loonverordening is een van de belangrijkste stukken arbeidsrecht in Californië. In de loonverordening zijn minimumlonen vastgesteld voor een aantal categorieën van tewerkstelling, waaronder restaurantmedewerkers, thuiszorgmedewerkers, verpleegsters en anderen. De loonverordening stelt ook tarieven vast voor kinderopvangmedewerkers, kinderdagverblijven, schoonmaakdiensten en anderen. Bovendien stelt het tarieven vast voor chauffeurs, vrachtwagenchauffeurs en anderen die werkzaam zijn in de transportsector.

California’s Department of Industrial Relations publiceert rapporten over de rechten van huishoudelijk personeel en de verplichtingen van hun werkgevers jegens hen. Bovendien publiceert Californië rapporten over andere kwesties die van invloed zijn op het arbeidsproces op de werkplek, zoals fooien, werkuren, vakantietijd en ziekteverlof. Het Hooggerechtshof van de staat Californië heeft adviezen gepubliceerd over zaken die verband houden met tewerkstellingspraktijken op de werkplek.

Het Hooggerechtshof van Californië heeft uitspraken gedaan die betrekking hebben op andere kwesties, zoals minimumlonen en andere kwesties met betrekking tot de rechten van vrouwelijke werknemers en mannelijke werknemers. Het California Department of Industrial Relations publiceert onder meer publicaties zoals de “California Workers Guide to Labour Laws.”

Het arbeidsrecht in Californië is een complex en belangrijk stuk wetgeving. Het arbeidsrecht van Californië heeft bijgedragen aan de bescherming van de rechten van werknemers door middel van statuten, verordeningen en gerechtelijke uitspraken. Het is van cruciaal belang dat iedereen op de werkvloer in Californië, ongeacht of er een advocaat aanwezig is, zichzelf informeert over dit soort wetgeving en hoe het hen en hun gezinnen ten goede kan komen.

De California Labour Code biedt vele vormen van informatie over arbeidsrecht. Het Department of Industrial Relations heeft publicaties uitgegeven die beschikbaar zijn voor het publiek, zoals “Employment and Labour Law for Small Business” Employment and Labour Law for the Large Business. “De Californische wet heeft geen apart staats- of districtskantoor, dus de De beste manier om juridische informatie te verkrijgen is via een kantoor in uw stad. Als u een Californische burger bent, heeft het Department of Industrial Relations een website gepubliceerd met veel bronnen en staatsspecifieke publicaties.

Het arbeidsrecht in Californië heeft gevolgen voor alle bedrijven in de staat. Veel verschillende soorten bedrijven kunnen worden getroffen door de arbeidswet in Californië. Enkele voorbeelden zijn restaurants, hotels, thuiszorginstellingen, dienstmeisjes, landschapsarchitecten, kinderopvangfaciliteiten, winkels en andere. Elk bedrijf dat regelmatig contact heeft met mensen die in het personeelsbestand werken (werknemers, klanten, klanten of huurders), is wettelijk verplicht om te voldoen aan de arbeidswetgeving in Californië. Zelfs niet-werkgerelateerde bedrijven die persoonlijke diensten aan consumenten verlenen, zijn onderworpen aan dezelfde wetten die de tewerkstellingspraktijken op de werkplek regelen.

Het is belangrijk dat iedereen die zich bezighoudt met een arbeidsgerelateerde activiteit kennis krijgt van arbeidswetten. Naast de arbeidswetgeving in Californië is het belangrijk dat iedereen die persoonlijke service aanbiedt, zoals een babysitter of een kinderdagverblijf, op de hoogte is van andere toepasselijke staatswetten voordat hij ermee instemt een dergelijke persoon aan te nemen.

August 12, 2020

Labor Law Protects Your Rights

Filed under: arbeidsrecht advocaat,recht — admin @ 6:32 pm

Labor law mainly concerns the legal rights and responsibilities of collective working employees. Some employers consider unions beneficial because most workers have greater bargaining power when they collectively negotiate as a collective rather than on their own. Union unions can also negotiate for more favorable working hours, better pay, and improved workplace safety.

The rights of a worker under labor law vary according to the type of employment that he or she is engaged in. In some cases, workers may have the right to organize unions under certain circumstances and these unions may be able to negotiate favorable working conditions. These include the right to set working hours and the right to strike.

Workers who work in hazardous workplaces are entitled to special provisions, and they must also be protected by the relevant laws applicable in that particular country. Workers with disabilities are not only entitled to better working conditions and a higher amount of compensation, but they are also entitled to a hearing on the matter of their disability.

In some countries, workers who have been subjected to sexual harassment are also entitled to remedies. If an employer’s conduct towards a woman that she is engaged in a sexual relationship with makes her uncomfortable, the employer may be liable to provide her with an alternative job, or to give her reasonable notice prior to terminating her employment. The same is true if an employer has sexual contact with another man.

Workers cannot be forced into a union against their will. This means that workers should not have to choose between a bad deal or the possibility of getting hurt or suffering from a disability due to being unwilling to join an organization. A worker should have the choice to join an organization or not, and in most cases, he or she should also have the right to leave an organization if he or she is dissatisfied.

Workers must also be compensated for any injuries or damages that occur at the workplace. Employers who fail to pay workers injured or harmed on the job or the owners of factories that have negligence that causes worker injury and death are liable. Workers are also entitled to medical attention when they are sick. If employers fail to protect workers from injuries that may cause them to die prematurely, these employers may be held liable for workers’ compensation (https://advocaatamsterdam.biz).

Many workers have legal representatives on their payroll to assist them in matters regarding their employment. In some countries, labor unions have legal representatives on their own payroll as well, while others do not. Workers who have legal representatives on their own payroll often receive a portion of the salary of the members of their organization, while those without such representation receive no payments whatsoever. However, workers can sometimes negotiate with their employers directly for a better deal on their own compensation.

Labor law is important in the United States as it protects the rights of workers. It also helps to ensure that the working conditions that people have been subjected to are legitimate and that they are protected by the government and by private employers from abuse and exploitation. In some places of the world, including the U.S., the National Labor Relations Act has given employees the right to form unions. However, workers should remember that this act only provides protection to workers who are employed by private businesses, and there is no protection from state or federal laws, such as wage and hour laws, which may protect the rights of public employees in the U.S.

The National Labor Relations Act (NLRA) was created to prevent the forced unionization of workers. As explained above, the right of workers to join or not to join a union cannot be suppressed. The law prevents employers from having to make decisions on whether or not to allow a worker to join an organization based on whether or not the worker is currently paid wages or has access to benefits that he or she is entitled to.

On https://www.advocaat-rotterdam.com they say the act also gives the workers the right to bargain collectively with their employers on how they should be compensated or what they are entitled to receive. for certain work-related injuries. It also protects their right to organize and to strike if the employer does not allow for a strike.

The act also prevents employers from having to choose between paying compensation or allowing their workers to strike. in response to a labor shortage.

Powered by WordPress