Enkele arbeidsrechtelijke aspecten die iedere werkgever zou moeten kennen

Levensloopregeling

 • Onbetaald verlof financiering via de zogenaamde levensloopregeling.
 • Iedere werknemer heeft het recht deel te nemen aan een levensloopregeling, de werknemer bouwt een tegoed op in geld. Zit geen recht op verlof aan vast, verlof kan alleen met toestemming van de werkgever worden opgenomen, tenzij er een wettelijk recht is op verlof.
 • Geld van het brutoloon ingehouden, G-rekening, werknemer bepaalt bij welke kredietinstelling of verzekeraar het loondeel wordt gestort. 
 • Maximaal 2,1 jaar, max. maximaal 12% van zijn loon sparen.
 • Samenvatting hoofdstuk 2 deel 2 : Werkgeversaansprakelijkheid 
 • Zorgverplichting werkgever art 7:658 BW

Heeft geen exclusieve werking. HR 12 januari 2004. Werkgever kan onder omstandigheden aansprakelijk zijn voor de schade die aan de werknemer is toegebracht, ook al is niet voldaan aan de voorwaarden van art 7:658 BW. 

 • Redelijkheid en Billijkheid art 6:248 BW ( HR 16 oktober 1992, NJ 1993, 264)
 • Goed werkgeverschap 7: 611 BW
  • Thuissituatie
  • Woon-werkverkeer
  • Personeelsuitjes

Situaties waarin een raakvlak bestaat met het werken, maar niet direct! 

 • Regeling uit onrechtmatige daad 
 • Ook aansprakelijk voor tekortkomingen van hen die door hem worden ingeschakeld bij de uitvoering van de op hem rustende zorgverplichting art 6:67 BW

Zorgplicht van de werkgever

Lokalen: ruim uitgelegd 🡪 Niet alleen werkplek/arbeidsplaats maar ook werkmilieu! 

Het gaat niet alleen om besloten ruimten, maar ook om open ruimte. Dus eigenlijk om werkplek. 🡪 werkmilieu. Looproute van zijn werkplek naar de bouwkeet, om zich na beëindigen van zijn werkzaamheden om te kleden, een ongeval overkomt door toedoen van personeel van een ander bedrijf dat op het bouwterrein nog aan het werk. Het enkele feit dat de werkgever gen zeggenschap had over het bouwterrein, doet niet af aan de zorgplicht van de werkgever: http://joomdom.com.

Werktuigen en gereedschappen

Die tot de werknemer ter beschikking worden gesteld. Ook bij de huur van andere materialen. We gebruiken steeds meer grond en hulpstoffen. 

Maatregelen

Centraal: Zoveel mogelijk bevorderen van de veiligheid en de gezondheid. Om schade te voorkomen tijdens uitoefenen van de werkzaamheden.

 1. Lichamelijk letsel 

Meest maatregelen zijn wettelijk voorgeschreven in de arbowet/besluit en regeling. Technische veiligheidsmaatregelen zijn sterk gerelateerd aan lichamelijk letsel.

 1. Psychisch letsel 🡪 arbobeleid – psychosociale arbeidsbelasting HR 11 maart 2005

Art 7:658 ook van toepassing op schade psychisch letsel. Het moet gaan om de schending van werkgeverskant van zijn zorgverplichting, de risico’s moeten zijn verbonden aan het werk en de werkomgeving er moet een causaal verband zijn tussen werkzaamheden en psychische schade.

Bv. Pesten, seksuele intimidatie, agressie, overbelasting, zware werkdruk, stress. In dit verband is er samenhang met de arbeidsomstandighedenwet. Op grond van de arbowet moet de werkgever een beleid voeren om werknemer te beschermen tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld. Als duidelijk wordt dan een risico ontstaat van ziekte door overbelasting, dan rust op de werkgever de verplichting in te rijpen. 

Hoge werkdruk

Werkgever moet beleid voeren en alert zijn. Maar ook collega’s. Het kan je erkennen, afwijkend gedrag, werkgever moet daar alert op zijn. Bijvoorbeeld te veel werken iemand die al 50 weken had gewerkt is gewoon overwerkt!! 

Aanwijzingen ter voorkoming van schade 

 1. Geven van voorschriften, instructies en voorlichting en houden van daadwerkelijk toezicht. Gedragsregulering en organisatorische maatregelen. 
 2. Toezien op daadwerkelijke nakoming aanwijzingen en instructies. Daadwerkelijk toezicht op naleving van de voorschriften. 

 Het door de werknemer niet opvolgen van de voorschriften en instructies kan de werkgever worden aangerekend, als hij er niet voor heeft gezorgd dat zij ook daadwerkelijk worden nageleefd. Mocht werkgever wel kunnen aantonen op de naleving heeft toegezien, maar nalaat om maatregelen te nemen. Je moet toezien dat wordt nagekomen, anders heeft het geen zin!! Belangrijk dat er bijvoorbeeld sancties worden gesteld op onbehoorlijk gedrag.

In de uitoefening van zijn werkzaamheden

Moet ruim worden uitgelegd. Dakdekker, doorheen gezakt etc. Was niet duidelijk of hij voor zijn baas bezig was in de uitoefening van zijn werkzaamheden. 

 • Thuissituatie speelt een rol welke betekenis wordt gegeven aan ‘in de uitoefening van zijn werkzaamheden’
  • Van belang is welke zeggenschap hij heeft over de werkplek
  • En zijn bevoegdheid om de werknemer aanwijzingen te geven over de manier waarop hij zijn werkzaamheden uitoefent.
  • In de thuissituatie heeft de werkgever deze bevoegdheden thans niet, wel kan hij nog worden aangesproken op goed werkgeverschap. Meestal heeft de werkgever geen invloed op de situatie! 
 • Onderweg
  • Woon-werkverkeer
  • Werk-werkverkeer  ( leraar – lunchpauze )  
 • Personeelsuitjes
  • Dergelijke evenementen vallen onder het bereik van art 7:658 BW als er een nauwe relatie bestaat met de normale werkzaamheden. Daarbij speelt de zeggenschap van de werkgever en de daarmee samenhangende mogelijkheid om de werknemers aanwijzingen te geven over de wijze waarop de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd een rol. 
   • Deelname vrijwillig?
   • Voorbeeldfunctie in het bedrijf?
   • Morele druk?

Als het via deze weg niet lukt kan je het nog altijd proberen via de weg van art. 7:6111 ( goed werkgeverschap) Rolschaatsen in gebouw van de werkgever zelf, werknemer georganiseerd met toestemming van de baas, marmeren vloer, verantwoordelijk omdat hij zelf uitdrukkelijk heeft toegestemd en omdat het niet om ervaren rolschaatsers ging.