Werknemersrechten en arbeidswetgeving

Enkele rechten m.b.t. verlof en vakantie van de werknemer in het arbeidsrecht.

Afkoop van vakantiedagen

Onderscheid:

 • Tijdens looptijd iao ūü°™ uitsluitend All√©√©n bovenwettelijk¬†
  1. Uitgangspunt geen afkoop 
  2. Art 7:640 BW. Minimum vakantieaanspraken kunnen niet worden afgekocht. Uitzondering voor bovenwettelijke vakantieaanspraken, mits dit schriftelijk is afgesproken ( CAO of IAO ) 
  3. Op werkgever rust de bewijslast betreft het aantal vakantiedagen 
 • Na afloop iao¬†
 • Resterende vakantieaanspraken
 • Bewijslast bij de werkgever
 • Werkgeversverklaring tegoed vakantieaanspraken
 • Samenhang met recht op onbetaalde vakantie bij nieuwe werkgever. De oudste rechten neem je als eerste op i.v.m. verjaring.
 • Recht op een uitkering in geld ( art 7:641 lid 1 BW)
 • Deze wettelijke berekening van de vergoeding in geld doet de werknemer tekort. Als hij namelijk de vakantieaanspraken zou opnemen, dan verwerft hij tijdens die vakantie nog nieuwe vakantieaanspraken. Daarmee wordt bij de bedoelde vergoeding geen rekening gehouden.
  1. Be√ęindiging van de iao speelt geen rol.¬†
  2. Betalingsonmacht ūü°™ WW ūü°™ UWV

Verjaring vakantiedagen:

Art. 7:642 BW ūü°™ vakantiedagen verjaren na 5 jaar. Deze termijn begint te lopen na de laatste dag van het kalenderjaar ( 31 december )waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd. Bij dreigende verjaring moet de werknemer de werkgever een aangetekende brief sturen. Hierin deelt hij mee dat hij zijn aanspraak op het opnemen van vakantie wenst te behouden (stuiting van de verjaring, art. 3:104 BW).

 • Bouw je in januari nog een maand op , verjaart na 5 jaar en 11 maanden.
 • Art. 7:641 lid 1 BW ūü°™

Een werkgever is verplicht bij het einde van de arbeidsovereenkomst een verklaring af te geven waarop het resterende aantal vakantiedagen vermeld staat.

HVJ EG FNV overweging 23

Allereerst moet worden onderzocht of de overdracht van dagen van de minimumperiode van de jaarlijkse vakantie onwettig is, zoals de Commissie van de Europese gemeenschappen heeft aangevoerd. 

HVJ EG FNV overweging 24

In beginsel ben je verplicht tot opnemen, tenzij er iets bijzonders aan de hand is. Bijvoorbeeld het recht op verlof. Overdracht is dan onvermijdelijk. In geval van samenloop van meerdere door het gemeenschapsrecht gewaarborgde verloven aan het einde van het jaar, kan de overdracht van jaarlijkse vakantie of een deel hiervan onvermijdelijk zijn. 

Rust is belangrijk maar maakt niet uit of je het opneemt, want bedoeling van de rust gaan niet weg. De rusttijd boet echter niet aan belang in wanneer hij in een volgende periode wordt opgenomen. 

Vakantierechter kunnen NIET verjaren. Verjaringsregeling van 5 jaar geldt deze dan niet?

JE mag niet afkopen tijdens de loop van het arbeidscontract! 

Een nationale bepaling die de mogelijkheid biedt om tijdens de duur van de individuele arbeidsovereenkomst jaarlijkse vakantiedagen die in een jaar niet zijn opgenomen, worden vervangen door een financi√ęle schadevergoeding in een volgend jaar. ( MAG NIET ! )¬†

Art 7:640 BW mag niet. Deze bepaling had moeten worden aangepast! HOF heeft bepaling voor een deel buiten werking gezet. Hele vakantiewetgeving is op zijn kop komen te staan! 

Verlofregelingen:

Politiek verlof

 • Is geen onbeperkt verlof. Indien rechter nagaat gezien het belang van de werknemer om aan die vergaderingen deel te nemen, in redelijkheid van de werkgever gevergd kan worden dat die werknemer afwezig is.

Zwangerschapsverlof- en bevallingsverlof ( art 3:1 lid 1 WAZ) 

 • Centraal staat de vermoedelijke datum van bevalling
 • Opname is flexibel
 • Zwangerschapsverlof 6 weken voor vermoedelijke datum van bevalling, maar uiterlijk 4 weken voor de dag na de vermoedelijke datum van bevalling¬†
 • Bevallingsverlof ingaat op de dag na de bevalling en 10 aangesloten weken bedraagt + mogelijke compensatie verkort zwangerschapsverlof.¬†
 • Kan meer dan 16 weken duren, als zwangerschapsverlof meer dan 6 weken heeft geduurd.¬†
 • Ziektedagen worden aangemerkt als dagen van zwangerschapsverlof.¬†
 • Zwangerschapsverlof uiterlijk 3 weken voor ingangsdatum
 • Bevalling uiterlijk na 2 dagen worden gemeld.

Pleegzorg & adoptie

Pleegouder: Tijdelijke opname van het pleegkind in het gezin, waarin het oogmerk van adoptie ontbreekt

Adoptie: Ontstaat een familierechterlijke betrekking waarbij de juridische banden tussen de geadopteerde en zijn bloed- en aanverwanten ophouden te bestaan.

 • Duur 4 weken, opname in tijdvak van 18 weken. Ingang max. 2 weken voor feitelijke opname in het gezin.